علی رضا نامجو

علی رضا نامجو


کارشناس روابط عمومی

28 سال

***********

***********

***********

كردستان - ***********


تحصیلات

لیسانس روابط عمومی - علمی کاربردی - 1394 - 1396


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com