تصویر پیش فرض علی رمضان خانی

علی رمضان خانی


کارشناس برق

32 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس برق - بوئین زهرا - 1389 - 1393


سوابق شغلی

کارشناس کنترل کیفی - آرمان فراز پیمان
قدس - فروردین 1395 - اکنونمدیریت - طراحی سایت
کرج - فروردین 1392 - اسفند 1393تکنسین برق - سیناژن
کرج - اردیبهشت 1391 - اسفند 1392
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

ICDL - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com