تصویر پیش فرض پریسا حسین آقایی

پریسا حسین آقایی


کارمند اداری

***********

-


تحصیلات

دیپلم مخنهتعاغلفب - - -


سوابق شغلی

ه8ع7غ6ف - بیسش
- تیر 1390 - مهر 1392
زبان ها

فرانسوی - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com