تصویر پیش فرض حمید صادق طالب آبادی

حمید صادق طالب آبادی


کارگر ساده

43 سال

***********

***********

تهران - ***********


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com