تصویر پیش فرض مرجان قليزاده

مرجان قليزاده


كارمند اداري

30 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مديريت بازرگاني - آزاد شهرقدس - 1393 - اکنون
دانشجوي ارشد ميباشم


زبان ها

انگلیسی - ضعیف

انگلیسی - ضعیف


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com