تصویر پیش فرض عاطفه صمدی

عاطفه صمدی


تولید و بسته بندی

25 سال

***********

***********

- ***********


تحصیلات

دیپلم تجربی - شرافت - 1389 - 1393


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com