سعید صفایی منش

سعید صفایی منش

نگهبانی شب

55 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم فنی - هنرستان - 1355 - 1365
دارای فرزندبارنشسته 50سالمه ونیازبکارشبانه نیاز ب کاربعلت مسائل مالی....


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com