تصویر پیش فرض رضا بابائی رضائی

رضا بابائی رضائی


مدیر اداری

34 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حقوق قضایی - آزاد اسلامی - 1386 - 1390


سوابق شغلی

مدیر اداری - ساختمانی برآوند
کرج - آبان 1395 - تیر 1396
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com