تصویر پیش فرض مریم محمدی زاده

مریم محمدی زاده


مسئول دفتر

29 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس زیست شناسی سلولی - دانشگاه ازاد واحد تهران شمال - 1393 - 1397
خیر


سوابق شغلی

مسئول دفتر - دفتر ایثارگران و جانبازان کرج
کرج - فروردین 1397 - تیر 1398
خیرکارمند اداری - ماهتاب کیش
کرج - تیر 1396 - آبان 1396
زبان ها

انگلیسی - متوسط


مهارت ها

اشنایی به wordو اکسل - متوسط

بایگانی .صحبت با تلفن و پیگیری - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com