تصویر پیش فرض مونا رضوی

مونا رضوی


27 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

کارشناسی زبان روسی - شهید بهشتی - 1393 - 1397


سوابق شغلی

__ -
- فروردین 1397 - فروردین 1397ندارم -
- فروردین 1397 - فروردین 1397
زبان ها

انگلیسی - ضعیف

انگلیسی - ضعیف

انگلیسی - ضعیف


پروژه‌ها و دست‌آوردهالوگو فکروکار

https://fekrokar.com