تصویر پیش فرض مونا رضوی

مونا رضوی


25 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

کارشناسی زبان روسی - شهید بهشتی - 1393 - 1397


سوابق شغلی

-
- فروردین 1397 - فروردین 1397__ -
- فروردین 1397 - فروردین 1397ندارم -
- فروردین 1397 - فروردین 1397
زبان ها

انگلیسی - ضعیف

انگلیسی - ضعیف

انگلیسی - ضعیف


مهارت ها

- در حد آشنایی


دوره های آموزشی و گواهینامه هانرفتم


پروژه ها و پژوهش هالوگو فکروکار

https://fekrokar.com