تصویر پیش فرض سید سعید عبادی

سید سعید عبادی


حسابدار

32 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس حسابداری دولتی - ازاد شهر قدس - 1395 - 1391

لیسانس حسابداری - شهرقدس ازاد - 1395 - 1391

لیسانس حسابداری دولتی - شهر قدس - 1391 - 1395
_


سوابق شغلی

کارشناس مالی - ماموت
کرج - شهریور 1395 - اردیبهشت 1398
لوگو فکروکار

https://fekrokar.com