تصویر پیش فرض مسلم بری

مسلم بری


کارگر

34 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

زیر دیپلم - - -


سوابق شغلی

راننده پخش - تجهیزات پزشکی
شهرک ناز - فروردین 1393 - اسفند 1394
مهارت ها

جوشکار - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com