تصویر پیش فرض گلاویژ عبدخانی

گلاویژ عبدخانی


کارشاس مدیریت

39 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مدیریت بازرگانی - بندر امام خمینی - 1382 - 1386


سوابق شغلی

صندوقدار - سیم نور پویا
اشتهارد - فروردین 1393 - اسفند 1397مسئول دفتر - سیم نور پویا
اشتهارد - فروردین 1394 - اسفند 1397کارشناس صدور بیمه - بیمه البرز
بندر امام خمینی - فروردین 1388 - اسفند 1392
مهارت ها

کامپیوتر - مسلط

نرم افزارهای حسابداری - مسلط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

رایانه کار درجه دو (4 ماه)

حسابداری مالی (3 ماه)

نرم افزارهای حسابداری (6 ماه)

حسابداری مالی (4 ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com