هادی نوری

هادی نوری

کارگر ساده

39 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم مکانیک - وحدت - 1380 - 1382


سوابق شغلی

کارگر ساده - همنوش
البرز - فروردین 1386 - مرداد 1397لوگو فکروکار

https://fekrokar.com