تصویر پیش فرض بهنام ورمزیار

بهنام ورمزیار


مهندس برق قدرت

28 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


درباره من

اینجانب بهنام ورمزیار دارایی مدرک کارشناسی برق قدرت ودر دانشگاه دوترم به عنوان دانشجو برتر انتخاب شدم ودارایی مدرک plcمیباشم و در زمینه های برق و تاسیسات و جوش کاری به طور کامل مسلط میباشم.


تحصیلات

لیسانس برق قدرت - دانشگاه البرز و دانشگاه دارلفنون - 1394 -

لیسانس برق قدرت - دانشگاه البرز ودانشگاه دارالفنون - 1392 - 1395

لیسانس برق قدرت - دانشگاه البرز و دانشگاه دارالفنون - 1391 - 1395


سوابق شغلی

مونتاژ کار - تابلو سازی شوندی
عباس آباد - خرداد 1392 - شهریور 1392
زبان ها

انگلیسی - متوسط


دوره های آموزشی و گواهینامه ها

Plc (140 ساعت)
مدرک plc رو از سازمان فنی و حرفه ای دریافت کردم.


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com