تصویر پیش فرض غزاله اسدی

غزاله اسدی


کارگر ساده؛ کارمند؛ کمک حسابدار

23 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

فوق دیپلم حسابداری - رسام - 1396 - 1398

فوق دیپلم حسابداری - رسام - 1396 - 1398

فوق دیپلم حسابداری - زسام - 1396 - 1398
مدرکم هنوز اماده نشده


سوابق شغلی

منشی - شرکت تبلیغاتی
کرج - اردیبهشت 1395 - خرداد 1396
زبان ها

انگلیسی - ضعیف


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com