زهرا خیری

زهرا خیری

دکتری تغذیه،گرایش صنایع غذایی

43 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دکتری تغذیه،صنایع غذایی - آزاد واحد شهر قدس - 1399 - 1402

دکتری تغذیه،صنایع غذایی - آزاد واحد شهر قدس - 1399 - 1402

دکتری تغذیه،صنایع غذایی - آزاد واحد شهر قدس - 1399 - 1402

دکتری تغذیه،صنایع غذایی - آزاد واحد شهر قدس - 1399 - 1402

دکتری تغذیه،صنایع غذایی - آزاد واحد شهر قدس - 1399 - 1402

دکتری تغذیه،صنایع غذایی - آزاد واحد شهر قدس - 1399 - 1402

دکتری تغذیه،صنایع غذایی - آزاد واحد شهر قدس - 1399 - 1402
چاپ مقاله علمی

دکتری تغذیه،صنایع غذایی - آزاد واحد شهر قدس - 1399 - 1402
چاپ مقاله علمی


سوابق شغلی

کارشناس آزمایشگاه - دانشگاه علمی کاربردی
کرج - فروردین 1393 - اسفند 1396


کارمند - کیلینیک
کرج - فروردین 1382 - اسفند 1392زبان‌ها

انگلیسی - متوسط

انگلیسی - متوسط


مهارت‌ها

ICDL - مسلط

کامپیوتر - متوسط


دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

ISO 22000 (سه ماه)

ISO 19000 (سه ماه)


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com