تصویر پیش فرض حسین مولایی

حسین مولایی


اپراتور شرکت های داروسازی و صنایع تجهیزات پزشکی

32 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم کامپیوتر - دهخدا، اسوه - 1382 - 1396

دیپلم کامپیوتر - دهخدا - 1382 - 1386

دیپلم کامپیوتر - دهخدا - 1382 - 1386


سوابق شغلی

اپراتور - رهام گاز
تهران جاده مخصوص - اردیبهشت 1393 - تیر 1394اپراتور - کارتن سازی میهن
جاده مخصوص - مهر 1389 - آذر 1391اپراتور - اکتورکو،
کرج - مرداد 1395 -
زبان ها

ترکی - متوسط


مهارت ها

اپراتور دستگاه های صنعتی - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com