تصویر پیش فرض فاطمه خورده بین

فاطمه خورده بین


کارشناس میکروبیولوژی

25 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس میکروبیولوژی - دانشگاه آزاد واحد کرج - 1394 - 1398


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com