تصویر پیش فرض عقیق حدادی

عقیق حدادی


کارشاس ریاضی

25 سال

***********

البرز - ***********


تحصیلات

دیپلم ریاضی و فیزیک - کرج - 1388 - 1392


سوابق شغلی

منشی - باشگاه ورزشی
کرج - فروردین 1397 - اکنونمنشی و دستیار مدیرعامل - آلکاپانل
کرج - فروردین 1395 - اسفند 1396
مهارت ها

اتوکد - مسلط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com