تصویر پیش فرض شهرام عظیمی

شهرام عظیمی


کارمند.حراست.خط تولید

31 سال

***********

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

لیسانس مدیریت امور بانکی - دانشگاه ازاد اسلامی قزوین - 1389 - 1393

لیسانس مدیریت - داشگاه ازاد اسلامی قزوین - 1389 - 1393


سوابق شغلی

مدیر داخلی - فروشگاه ۳۰۸
کرج - آبان 1395 - خرداد 1396
زبان ها

انگلیسی - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com