تصویر پیش فرض حمیدرضا چگینی

حمیدرضا چگینی


کارگر ساده

30 سال

***********

***********

البرز - ***********


تحصیلات

زیر دیپلم الکترونیک - پایگاه انقلاب - 1386 - 1387


سوابق شغلی

اپراتو دستگاه - شهربازی چمران
کرج - مهر 1398 - شهریور 1398
زبان ها

انگلیسی - متوسط


لوگو فکروکار

https://fekrokar.com