شرکت تولیدی صنعتی پروزن

لوگو شرکت تولیدی صنعتی پروزن
www.prozin.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

نظر آباد

ساعت کاری:

7

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پنجشنبه های تعطیل
  • وام پرسنلی
792 روز در فکروکار

تولیدی صنعتی پروزن در یک نگاه

تولیدی صنعتی پروزن در یک نگاه

تولیدی صنعتی پروزن

مکان:

نظر آباد

ساعت کاری:

7

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت تولیدی صنعتی پروزن

شرکت شرکت تولیدی صنعتی پروزن

کارگر ساده

(تمام وقت)
شهر كرج