درباره شرکت تولیدی صنعتی پروزن

مزایای کار در شرکت تولیدی صنعتی پروزن
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پنجشنبه های تعطیل
  • وام پرسنلی
استخدام در شرکت تولیدی صنعتی پروزن