درباره شرکت مرکز علمی کاربردی ایران فریمکو
زیر مجموعه شرکت ایران فریمکو بزرگترین شرکت بتن ایران

مزایای کار در شرکت مرکز علمی کاربردی ایران فریمکو
  • بیمه تامین اجتماعی
فرصت های شغلی مرکز علمی کاربردی ایران فریمکو