درباره شرکت گروه پارسیان

مزایای کار در شرکت گروه پارسیان
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
استخدام در شرکت گروه پارسیان