شرکت گروه پارسیان

لوگو شرکت گروه پارسیان
www.bizheh.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

ساعت کاری:

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
786 روز در فکروکار

گروه پارسیان در یک نگاه

گروه پارسیان در یک نگاه

گروه پارسیان

مکان:

ساعت کاری:

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت گروه پارسیان

شرکت شرکت گروه پارسیان

کارمند فروش اداری -دفتری

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت گروه پارسیان

فروشنده

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت گروه پارسیان

کارمند اداری

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت گروه پارسیان

انبار دار

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت گروه پارسیان

حسابدار

(تمام وقت)
شهر كرج