شرکت صنایع ماشینهای اداری

لوگو شرکت صنایع ماشینهای اداری

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

نوع:

تعداد افراد:

مزایا

مزایا:

781 روز در فکروکار

صنایع ماشینهای اداری در یک نگاه

صنایع ماشینهای اداری در یک نگاه

صنایع ماشینهای اداری

مکان:

کرج

ساعت کاری:

نوع:

تعداد افراد:

مشاغل شرکت صنایع ماشینهای اداری

شرکت شرکت صنایع ماشینهای اداری

حراست

(تمام وقت)
شهر كرج