شرکت بانی فراورده های وزرا

لوگو شرکت بانی فراورده های وزرا
www.vozarasaffron.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مزایا

مزایا:

779 روز در فکروکار

بانی فراورده های وزرا در یک نگاه

بانی فراورده های وزرا در یک نگاه

بانی فراورده های وزرا

مکان:

کرج

ساعت کاری:

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت بانی فراورده های وزرا

شرکت شرکت بانی فراورده های وزرا

بازاریاب

(پاره وقت)
شهر كرج