درباره شرکت پتروفولاد جهان(جهان پارس)
شرکت پترو فولاد جهان وابسته به شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس می باشد که در زمینه های صنعت نفت ، گاز، پتروشیمی و ابنیه های عمرانی کشور فعالیت نموده و می نماید.

مزایای کار در شرکت پتروفولاد جهان(جهان پارس)
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پنجشنبه های تعطیل
استخدام در شرکت پتروفولاد جهان(جهان پارس)