درباره شرکت موسسه خدمات بیمه نیک سامان
خدمات امور بیمه و ارزیابی خسارت بیمه های آتش سوزی و مهندسی

مزایای کار در شرکت موسسه خدمات بیمه نیک سامان
  • بیمه تامین اجتماعی
فرصت های شغلی موسسه خدمات بیمه نیک سامان