شرکت pani plast

لوگو شرکت pani plast

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

صفا دشت

ساعت کاری:

12 ساعت

نوع:

تعداد افراد:

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
746 روز در فکروکار

pani plast در یک نگاه

pani plast در یک نگاه

pani plast

مکان:

صفا دشت

ساعت کاری:

12 ساعت

نوع:

تعداد افراد:

مشاغل شرکت pani plast