شرکت ماندانا شیمی

لوگو شرکت ماندانا شیمی
www.mandanachemie.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

جاده مخصوص و اتوبان

ساعت کاری:

7:15 الی 16:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پنجشنبه های تعطیل
744 روز در فکروکار

ماندانا شیمی در یک نگاه

ماندانا شیمی در یک نگاه

ماندانا شیمی

مکان:

جاده مخصوص و اتوبان

ساعت کاری:

7:15 الی 16:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت ماندانا شیمی

شرکت شرکت ماندانا شیمی

کارشناس حسابداری

(تمام وقت)
شهر كرج