شرکت ورا سیستم

لوگو شرکت ورا سیستم
www.varasystem.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8-5

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مزایا

مزایا:

733 روز در فکروکار

ورا سیستم در یک نگاه

ورا سیستم در یک نگاه

ورا سیستم

مکان:

کرج

ساعت کاری:

8-5

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت ورا سیستم

شرکت شرکت ورا سیستم

Full Stack Developer , UI UX Designer , System Analyzer

(تمام وقت)
شهر كرج