درباره شرکت جوشیران

مزایای کار در شرکت جوشیران
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
فرصت های شغلی جوشیران