شرکت جوشیران

لوگو شرکت جوشیران

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

ماهدشت

ساعت کاری:

16-8

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

تولید کننده سیم چوش و پودر جوش

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
742 روز در فکروکار

جوشیران در یک نگاه

جوشیران در یک نگاه

جوشیران

مکان:

ماهدشت

ساعت کاری:

16-8

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت جوشیران

شرکت شرکت جوشیران

کارگر تولید

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت جوشیران

کارشناس ایمنی صنعتی

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت جوشیران

لیسانس شیمی

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت جوشیران

کارشناس حسابداری

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت جوشیران

کارشناس برنامه ریزی تولید

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت جوشیران

سرپرست انبار

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت جوشیران

کارشناس شیمی

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت جوشیران

کارشناس شیمی

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت جوشیران

مهندسی جوش

(تمام وقت)
شهر كرج