درباره شرکت جوشیران
تولید کننده سیم چوش و پودر جوش

مزایای کار در شرکت جوشیران
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
استخدام در شرکت جوشیران