درباره شرکت شرکت کیمیا ماشین البرز

مزایای کار در شرکت شرکت کیمیا ماشین البرز
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
استخدام در شرکت شرکت کیمیا ماشین البرز