شرکت شرکت کیمیا ماشین البرز

لوگو شرکت شرکت کیمیا ماشین البرز

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

ماهدشت

ساعت کاری:

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

مزایا

مزایا:

  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
659 روز در فکروکار

شرکت کیمیا ماشین البرز در یک نگاه

شرکت کیمیا ماشین البرز در یک نگاه

شرکت کیمیا ماشین البرز

مکان:

ماهدشت

ساعت کاری:

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

مشاغل شرکت شرکت کیمیا ماشین البرز