درباره شرکت شرکت کرانگین

مزایای کار در شرکت شرکت کرانگین
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پنجشنبه های تعطیل
استخدام در شرکت شرکت کرانگین