درباره شرکت مصپا

مزایای کار در شرکت مصپا
  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • وام پرسنلی
استخدام در شرکت مصپا