شرکت سنگ سان باتیس البرز

لوگو شرکت سنگ سان باتیس البرز
www.sbatis.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

8

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پنجشنبه های تعطیل
  • وام پرسنلی
628 روز در فکروکار

سنگ سان باتیس البرز در یک نگاه

سنگ سان باتیس البرز در یک نگاه

سنگ سان باتیس البرز

مکان:

اشتهارد

ساعت کاری:

8

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت سنگ سان باتیس البرز

شرکت شرکت سنگ سان باتیس البرز

کارگر تولید

(تمام وقت)
شهر كرج