درباره شرکت سنگ سان باتیس البرز

مزایای کار در شرکت سنگ سان باتیس البرز
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پنجشنبه های تعطیل
  • وام پرسنلی
استخدام در شرکت سنگ سان باتیس البرز