درباره شرکت کیمیا کود بهار

مزایای کار در شرکت کیمیا کود بهار
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
استخدام در شرکت کیمیا کود بهار