شرکت توسعه راهبردی کسب و کار البرز

لوگو شرکت توسعه راهبردی کسب و کار البرز

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

ساعت کاری:

8الی17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مزایا

مزایا:

590 روز در فکروکار

توسعه راهبردی کسب و کار البرز در یک نگاه

توسعه راهبردی کسب و کار البرز در یک نگاه

توسعه راهبردی کسب و کار البرز

مکان:

ساعت کاری:

8الی17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت توسعه راهبردی کسب و کار البرز

شرکت شرکت توسعه راهبردی کسب و کار البرز

مهندس الکترونیک

(تمام وقت)
شهر كرج