درباره شرکت شرکت آریان
سال تاسیس۱۳۸۸بزرگترین ومعتبرترین درنوع خوددرمنطقه

مزایای کار در شرکت شرکت آریان
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • وام پرسنلی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
استخدام در شرکت شرکت آریان