درباره شرکت شرکت بتن داریوش
فعال در زمینه تولید بتن آماده و قطعات پیش ساخته و پیش تنیده بتنی

مزایای کار در شرکت شرکت بتن داریوش
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
استخدام در شرکت شرکت بتن داریوش