درباره شرکت رامکو
شرکت تولیدی موتورگیربکس آسانسور

مزایای کار در شرکت رامکو
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
استخدام در شرکت رامکو