درباره شرکت صنایع کاغذی کتیبه گستر صدرا

مزایای کار در شرکت صنایع کاغذی کتیبه گستر صدرا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پنجشنبه های تعطیل
استخدام در شرکت صنایع کاغذی کتیبه گستر صدرا