درباره شرکت صنایع پنتان شیمی
طراحی و ساخت تجهیزات داخلی (INTERNALS) ، انواع برجها (COLUMNS)، درامها (DRUMS)، راکتورها(REACTORS) ونصب تجهیزات مربوطه

مزایای کار در شرکت صنایع پنتان شیمی
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • وام پرسنلی
استخدام در شرکت صنایع پنتان شیمی