شرکت صنایع پنتان شیمی

لوگو شرکت صنایع پنتان شیمی
WWW.PANTAN.CO

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

صفا دشت

ساعت کاری:

17-8

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

طراحی و ساخت تجهیزات داخلی (INTERNALS) ، انواع برجها (COLUMNS)، درامها (DRUMS)، راکتورها(REACTORS) ونصب تجهیزات مربوطه

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • وام پرسنلی
525 روز در فکروکار

صنایع پنتان شیمی در یک نگاه

صنایع پنتان شیمی در یک نگاه

صنایع پنتان شیمی

مکان:

صفا دشت

ساعت کاری:

17-8

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

51 - 200 نفر

مشاغل شرکت صنایع پنتان شیمی

شرکت شرکت صنایع پنتان شیمی

مدیر تولید

(تمام وقت)
شهر تهران