درباره شرکت قطعات زنجان خودرو
تولید قطعات خودرو

مزایای کار در شرکت قطعات زنجان خودرو
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پنجشنبه های تعطیل
استخدام در شرکت قطعات زنجان خودرو