درباره شرکت موسسه امنبت افربنان مهرالبرز
موسیه امنیت افرینان پیمانکار نگهبانی و حراست در کلیه پروژه های تهران و کرج می باشد

مزایای کار در شرکت موسسه امنبت افربنان مهرالبرز
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
استخدام در شرکت موسسه امنبت افربنان مهرالبرز