شرکت موسسه امنبت افربنان مهرالبرز

لوگو شرکت موسسه امنبت افربنان مهرالبرز

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

کرج

ساعت کاری:

۰۸الی ۱۴

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

موسیه امنیت افرینان پیمانکار نگهبانی و حراست در کلیه پروژه های تهران و کرج می باشد

مزایا

مزایا:

  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پاداش های فصلی و ماهیانه
527 روز در فکروکار

موسسه امنبت افربنان مهرالبرز در یک نگاه

موسسه امنبت افربنان مهرالبرز در یک نگاه

موسسه امنبت افربنان مهرالبرز

مکان:

کرج

ساعت کاری:

۰۸الی ۱۴

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

2 - 10 نفر

مشاغل شرکت موسسه امنبت افربنان مهرالبرز