درباره شرکت کهن تاج کیمیا
شرکت بازرگانی و تولیدی مواد شیمیایی نساجی

مزایای کار در شرکت کهن تاج کیمیا
  • بیمه تامین اجتماعی
استخدام در شرکت کهن تاج کیمیا