شرکت کهن تاج کیمیا

لوگو شرکت کهن تاج کیمیا
www.kohantajkimiya.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

جاده مخصوص و اتوبان

ساعت کاری:

9-17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

شرکت بازرگانی و تولیدی مواد شیمیایی نساجی

مزایا

مزایا:

  • بیمه تامین اجتماعی
504 روز در فکروکار

کهن تاج کیمیا در یک نگاه

کهن تاج کیمیا در یک نگاه

کهن تاج کیمیا

مکان:

جاده مخصوص و اتوبان

ساعت کاری:

9-17

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

11 - 50 نفر

مشاغل شرکت کهن تاج کیمیا

شرکت شرکت کهن تاج کیمیا

کارشناس فروش

(تمام وقت)
شهر كرج
شرکت شرکت کهن تاج کیمیا

کارشناس حسابداری

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت کهن تاج کیمیا

کارشناس فروش

(تمام وقت)
شهر تهران
شرکت شرکت کهن تاج کیمیا

کارشناس حسابداری

(تمام وقت)
شهر كرج