درباره شرکت پیمانکاری

مزایای کار در شرکت پیمانکاری
  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • پنجشنبه های تعطیل
استخدام در شرکت پیمانکاری