شرکت شرکت صنعتی اتحاد موتور

لوگو شرکت شرکت صنعتی اتحاد موتور
www.ettehad.com

معرفی شرکت

معرفی شرکت

مکان:

شهر قدس

ساعت کاری:

07:00 تا 16:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

501 - 1000 نفر

تاسیس در سال 1369 - یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده قطعات خودرو در ایران

مزایا

مزایا:

  • سرویس رفت و برگشت
  • غذا
  • بیمه تامین اجتماعی
  • بیمه تکمیلی
  • پنجشنبه های تعطیل
484 روز در فکروکار

شرکت صنعتی اتحاد موتور در یک نگاه

شرکت صنعتی اتحاد موتور در یک نگاه

شرکت صنعتی اتحاد موتور

مکان:

شهر قدس

ساعت کاری:

07:00 تا 16:30

نوع:

خصوصی

تعداد افراد:

501 - 1000 نفر

مشاغل شرکت شرکت صنعتی اتحاد موتور

شرکت شرکت شرکت صنعتی اتحاد موتور

کارشناس مکانیک

(تمام وقت)
شهر تهران