درباره شرکت ماکوفارمافردآور
کارخانه تولید کیسه خون

مزایای کار در شرکت ماکوفارمافردآور
  • سرویس رفت و برگشت
  • بیمه تامین اجتماعی
استخدام در شرکت ماکوفارمافردآور